خانه / اخبار / جلسه آنلاین دفاع از پارسا کارشناسی ارشد–گروه مهندسی معماری– خانم شکوفه رحیمی لرکی

جلسه آنلاین دفاع از پارسا کارشناسی ارشد–گروه مهندسی معماری– خانم شکوفه رحیمی لرکی

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

تصویب پیشنهاده کارشناسی ارشد–گروه مهندسی برق– گرایش سیستمهای قدرت