خانه / اخبار / فهرست نمایه های علمی معتبر مورد تایید وزارت علوم– ۱۳۹۹

فهرست نمایه های علمی معتبر مورد تایید وزارت علوم– ۱۳۹۹

فهرست نمایه های معتبر– مورد تایید وزارت عتف–۱۳۹۹

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

تصویب پیشنهاده کارشناسی ارشد– گروه مهندسی کامپیوتر