خانه / سید جواد حبیبی

سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

تصویب پیشنهاده (پروپوزال) کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر- گرایش نرم افزار

پروپوزال آقای مرتضی بیات با عنوان ” ارائه روشی مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاره جهت ارزیابی کیفیت وب سایت های آموزشی” به راهنمایی آقای دکتر هارون آبادی در جلسه تخصصی شورای دانشکده تحصیلات تکمیلی بررسی و پس از ارایه گواهی پیشینه پژوهش و گزارش سامانه همانندجویی مورد تصویب قرار …

توضیحات بیشتر »

تصویب پروپوزال کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت

پروپوزال آقای مهندس امین بهاری زاده با عنوان ” کنترل شار و جریان روتور ژنراتور القایی دو سو تغذیه با استفاده از کنترل مد لغزشی مبتنی بر الگوریتم فرا پیچشی ” به راهنمایی آقای دکتر درویش فالحی در جلسه تخصصی شورای دانشکده تحصیلات تکمیلی بررسی و پس از ارایه گواهی …

توضیحات بیشتر »

پروپوزال کارشناسی ارشد رشته مهندسی ژئوتکنیک

پروپوزال آقای مهندس کیوان قاسم پور  با عنوان ” شبیه سازی رفتار شمع های بتنی تخت اثر بارهای جانبی دینامیکی ناشی از انفجار در فواصل نزدیک در خاک همگن رسی و ماسه خشک” به راهنمایی آقای دکتر مسعود اولی پور در جلسه تخصصی شورای دانشکده تحصیلات تکمیلی بررسی و پس …

توضیحات بیشتر »