خانه / فرم های آموزشی

فرم های آموزشی

  1. فرم انصراف از تحصیل کارشناسی ارشد                                                     ( ویرایش تیر ۹۹)
  2. فرم بررسی موارد آموزشی کارشناسی ارشد                                            ( ویرایش تیر ۹۹)
  3. فرم تمدید سنوات ترم پنجم کارشناسی ارشد                                             ( ویرایش تیر ۹۹)
  4. فرم درخواست اخذ درس خودخوان کارشناسی ارشد                                 ( ویرایش تیر ۹۹)
  5. فرم درخواست دانش آموختگی به شیوه آموزش محور کارشناسی ارشد   ( ویرایش تیر ۹۹)
  6. فرم درخواست مرخصی تحصیلی کارشناسی ارشد                                    ( ویرایش تیر ۹۹)
  7. فرم بازبینی نمره دانشجویان کارشناسی ارشد                                           ( ویرایش تیر ۹۹)
  8. فرم شرکت در سه جلسه دفاع از پایان نامه                                                 ( ویرایش تیر ۹۹)