خانه / فرم های پایان نامه

فرم های پایان نامه

  •  فرم های شماره ۱ 
  • فرم های ۲ تا ۸ 
  • فرم های ۹ تا ۱۲  
  • فرم های۱۷ تا ۲۰  
  • راهنمای نگارش پایان نامه  

در این قسمت می توانید فرم های  ۹ تا ۱۲ را دانلود نمایید.|

فرم شماره ۹- فرم تعیین داوران و تاریخ دفاع

فرم شماره ۱۰- دستاوردهای حاصل از پایان نامه

فرم شماره ۱۱- دعوت از هیئت داوران برای جلسه دفاع

فرم شماره ۱۲- اصلاحات پایان نامه

  در این قسمت می توانید فرم های  ۱۷ تا ۲۰ را دانلود نمایید.|

فرم شماره ۱۷- تایید اصلاحات پایان نامه

فرم شماره ۱۸- مجوز صحافی پایان نامه

فرم شماره ۱۹- ثبت پایان نامه در ایران داک (مرحله دوم)

فرم شماره ۲۰- تحویل نسخ پایان نامه

در این قسمت می توانید راهنمای نگارش پایان نامه را دانلود نمایید.|

نگارش پایان نامه-  pfd

نگارش پایان نامه word