خانه / معاونت آموزشی

معاونت آموزشی

مدیر اداره تحصیلات تکمیلی

دکتر سید جواد حبیبی
استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی                                                                            

دکترای زبان و ادبیات انگلیسی                  
تلفن ۰۶۱۳۳۳۴۵۳۷۲داخلی ۲۳۹
Email: mastermjdkh@gmail.com