خانه / معاونت آموزشی

معاونت آموزشی

  • مدیر اداره تحصیلات تکمیلی
  • دکتر سید جواد حبیبی
    استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی                                                                            
  • دکترای زبان و ادبیات انگلیسی                  
    تلفن ۰۶۱۳۳۳۴۵۳۷۲داخلی ۲۳۹
    Email: mastermjdkh@gmail.com