خانه / شیوه نامه ها

شیوه نامه ها

راهنمای نگارش پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ( نسخه PDF )

راهنمای نگارش پایان نامه دوره کارشناسی ارشد  ( نسخه Word )

————————————————————————————————————————————————————————————

راهنمای تهیه پیشنهاده کارشناسی ارشد (مهندسی نرم افزار)

————————————————————————————————————————————————————————————

راهنمای نگارش صفحه انگلیسی پارسا کارشناسی ارشد– گروه زبان و ادبیات انگلیسی

راهنمای نگارش صفحه انگلیسی پارسا کارشناسی ارشد– گرایش روانشناسی عمومی

راهنمای نگارش صفحه انگلیسی پارسا کارشناسی ارشد– گرایشهای مهندسی

————————————————————————————————————————————————————————————-

  (دانلود)        شیوه نامه ایران (راهنمای مرجع نویسی بر اساس روش شیکاگو– ویرایش ۱۶) 

  (دانلود)       APA  ( راهنمای مرجع نویسی APA– ویرایش ۶)

  (دانلود)     MLA   ( راهنمای مرجع نویسی MLA– ویرایش ۹ )