خانه / فرم های آموزشی کارشناسی ارشد

فرم های آموزشی کارشناسی ارشد

 

۱۱   فرم انتخاب واحد با تاخیر کارشناسی ارشد  دانلودmsc.mjdkh.27.00دانشجو

ردیف موضوع فرم لینک دانلود شماره فرم مخاطب
۱ فرم درخواست انصراف از تحصیل دوره کارشناسی ارشد  دانلود msc.mjdkh.18.00 دانشجو
۲ فرم درخواست بررسی موارد آموزشی دوره کارشناسی ارشد  دانلود msc.mjdkh.20.00 دانشجو
۳  فرم درخواست تمدید سنوات از شورای تحصیلات تکمیلی دانلود msc.mjdkh.21.00 دانشجو
۴ فرم درخواست اخذ واحد خودخوان دوره کارشناسی ارشد دانلود msc.mjdkh.22.00 دانشجو
۵ فرم درخواست دانش آموختگی به شیوه آموزش محور  دانلود msc.mjdkh.23.00 دانشجو
۶ فرم درخواست مرخصی تحصیلی دوره کارشناسی ارشد  دانلود msc.mjdkh.24.00 دانشجو
۷ فرم درخواست بازبینی نمره دوره کارشناسی ارشد   دانلود msc.mjdkh.19.00 دانشجو
۸ فرم شرکت در جلسات دفاع کارشناسی ارشد  دانلود msc.mjdkh.25.00 دانشجو
۹  فرم معادلسازی دروس دوره کارشناسی ارشد دانلود msc.mjdkh.28.00 دانشجو
۱۰  درخواست سنوات تحصیلی کمیسون موارد خاص داخلی– استانی  دانلود  msc.mjdkh.29.00 دانشجو
 ۱۱    فرم انتخاب واحد با تاخیر کارشناسی ارشد   دانلود msc.mjdkh.27.00 دانشجو