خانه / فرم های پارسا کارشناسی ارشد

فرم های پارسا کارشناسی ارشد

 

ردیف موضوع فرم لینک دانلود شماره فرم مخاطب
۱ فرم انتخاب استاد راهنما    دانلود دانشجو
۲ فرم تغییر استاد رهنما -مشاور  دانلود دانشجو
۳ فرم انتخاب استاد مشاور دانلود دانشجو
۴ فرم درخواست تصویب پیشنهاده ( ویژه دانشجویان گرایشهای مهندسی) دانلود دانشجو
۵ فرم درخواست تصویب پیشنهاده ( ویژه دانشجویان گرایش ادبیات انگلیسی)  دانلود دانشجو
۶ فرم درخواست تصویب پیشنهاده ( ویژه دانشجویان گرایش روانشناسی عمومی) دانلود دانشجو
۸ فرم گزارش پیشرفت پارسا کارشناسی ارشد دانلود دانشجو
۹ فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع از پارسا کارشناسی ارشد دانلود دانشجو
۱۰ فرم دعوتنامه هیئت داوران جلسه دفاع از پایان نامه  دانلود دانشجو
۱۱ فرم انصراف از ارائه دستاورد پژوهشی– مهلت ارایه دستاورد پژوهشی دانلود دانشجو
۱۲ فرم گزارش دستاوردهای پژوهشی حاصل از پارسا کارشناسی ارشد  دانلود دانشجو
۱۳ فرم تایید اصلاحات پارسا کارشناسی ارشد دانلود دانشجو
۱۴ فرم مجوز صحافی پارسا کارشناسی ارشد دانلود دانشجو
۱۵ فرم تحویل نسخ پارسا کارشناسی ارشد دانلود